Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tổng kết công tác năm 2014

25/12/2014 Lượt xem: 810 In bài viết

Trong năm 2014, BCĐ phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của UBDT đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kịp thời các hoạt động theo chỉ đạo, phân công của Ủy ban Quốc gia; Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới, Chỉ thị 22/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 15/10/2013, về tăng cường thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp phòng, chống mại dâm trong tình hình hiện nay; Chú trọng chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống ma tuý và chống trồng cây chứa chất ma tuý trên các báo, tạp chí thực hiện Quyết định 2472, 1977/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Cổng Thông tin Điện tử của UBDT.

BCĐ đã có nhiều đổi mới, đa dạng hình thức tuyên truyền như: Tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hoá; tuyên truyền miệng; tập huấn; phổ biến giáo dục pháp luật, sách, báo, tờ rơi… đã thu hút được đông đảo đồng bào DTTS và chính quyền địa phương tham gia, góp phần nâng cao nhận thức của đồng bào DTTS về phòng, chống ma tuý, HIV/AIDS, mại dâm và các tệ nạn xã hội; tích cực phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương trong thực hiện công tác tuyên truyền, coi vấn đề tuyên truyền là một trong những mục tiêu then chốt, triển khai thực hiện thông qua các mô hình, nâng cao vai trò của tuyên truyền viên…

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế như: Nhận thức của đồng bào DTTS nói chung, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, giáp biên giới về phòng, chống tệ nạn ma túy, HIV/AIDS, mại dâm còn thấp; công tác tuyên truyền chưa sát thực với đồng bào DTTS, chưa có nhiều đổi mới về hình thức và phương pháp; đội ngũ làm công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy, HIV/AIDS, mại dâm tại địa phương còn thiếu cả về số lượng và trình độ chuyên môn; công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp và các tổ chức đoàn thể thiếu đồng bộ…

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đề ra, trong năm 2015, BCĐ phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tập trung: đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm ở vùng đồng bào DTTS, kịp thời trên các phương tiện truyền thông; Tăng cường tổ chức kiểm tra các địa phương để có những đề xuất giải quyết phát sinh ở cơ sở; Nghiên cứu và đề xuất lồng ghép các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội với công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm…

Tại Hội nghị tổng kết, các đại biểu đều thể hiện sự nhất trí với dự thảo Báo cáo, đồng thời đưa ra các ý kiến đóng góp như: Năm 2015, BCĐ cần tăng cường hơn nữa công tác nắm tình hình tại địa phương; lựa chọn công tác tuyên truyền hiệu quả nhất; tập trung tuyên truyền ở khu vực Tây Nguyên và miền núi phía Bắc; đánh giá kết quả các mô hình do địa phương trực tiếp thực hiện; xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên tại thôn bản;...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn ghi nhận đóng góp của các thành viên BCĐ đối với những nhiệm vụ trong năm qua. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm yêu cầu: các thành viên cần thực hiện nhiệm vụ gắn với chuyên môn của Vụ, đơn vị mình; tăng cường hơn nữa vai trò của cả hệ thống chính trị tại cơ sở; phát huy lực lượng người có uy tín, giao nhiệm vụ và quyền lợi để đội ngũ người có uy tín tăng cường trách nhiệm vận động, tuyên truyền tới đồng bào; các đơn vị tuyên truyền tăng cường phối hợp thực hiện các chuyên đề sâu như hội thảo, tọa đàm...

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm nhấn mạnh: công tác tuyên truyền mang tính chất then chốt, vì vậy phải tăng cường công tác phối hợp giữa các tổ chức đoàn thể, các cơ quan chức năng và đội ngũ tuyên truyền viên; nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả tại địa phương; tập trung triển khai tại khu vực Tây Nguyên và nhất là khu vực miền núi phía Bắc.

 

Kim Thu

Nguồn ubdt.gov.vn

[TT: TBC]