03/11/2015 Lượt xem: 532
Thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Nghị quyết 09/CP và Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đã tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều kế hoạch, biện pháp tấn công trấn áp tội phạm ma túy, qua đó đã góp phần kiềm chế và kiểm soát tình hình tội phạm ma túy trong tình hình mới.

01/07/2014 Lượt xem: 341
Từ đầu năm đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh đã phối hợp với Đài PT- TH tỉnh, Báo Sơn La thực hiện 78 chuyên mục, chuyên trang “Lao động và Công đoàn”; phát hành được 2.200 cuốn bản tin “Lao động và Công đoàn” với nội dung phản ánh hoạt động của các cấp Công đoàn về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong CNVCLĐ, công nhân lao động khu vực kinh tế ngoài Nhà nước.
1