25/06/2018 Lượt xem: 83
Bản tóm tắt chính sách này rà soát lại những bằng chứng mới nhất trong việc điều trị kháng virus đối với người tiêm chính ma túy nhiễm HIV.

25/06/2018 Lượt xem: 63
Một đánh giá về mức độ sẵn có, sử dụng và tác động đối với sức khỏe và an toàn xã hội ở Việt Nam

25/06/2018 Lượt xem: 61
Tài liệu hướng dẫn dành cho các cán bộ tuyến đầu

22/06/2018 Lượt xem: 48
Tài liệu của WHO/UNODC/UNAIDS Điều trị thay thế duy trì trong quản lý nghiện ma túy và phòng lây nhiễm HIV/AIDS