25/06/2018 Lượt xem: 564
Bản tóm tắt chính sách này rà soát lại những bằng chứng mới nhất trong việc điều trị kháng virus đối với người tiêm chính ma túy nhiễm HIV.

25/06/2018 Lượt xem: 609
Một đánh giá về mức độ sẵn có, sử dụng và tác động đối với sức khỏe và an toàn xã hội ở Việt Nam

25/06/2018 Lượt xem: 517
Tài liệu hướng dẫn dành cho các cán bộ tuyến đầu

22/06/2018 Lượt xem: 712
Tài liệu của WHO/UNODC/UNAIDS Điều trị thay thế duy trì trong quản lý nghiện ma túy và phòng lây nhiễm HIV/AIDS