10/11/2015 Lượt xem: 285
Về việc hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2015” và báo cáo kết quả phòng chống AIDS, MT, MD 2015

05/10/2015 Lượt xem: 144
Về việc Tổ chức các hoạt động Hưởng ứng "Tháng hành động phòng, chống ma túy"

05/10/2015 Lượt xem: 152
 Về việc Tổ chức Hội thảo công tác phòng chống ma túy, HIV/AIDS trong đồng bào dân tộc thiểu số 

05/10/2015 Lượt xem: 177
Về việc Tổ chức Hội thảo công tác phòng chống ma túy, HIV/AIDS trong đồng bào dân tộc thiểu số 

05/10/2015 Lượt xem: 144
Kế hoạch Tổ chức Hội thảo "Công tác phòng, chống ma túy, HIV/AIDS vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2012-2015, nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020"

05/10/2015 Lượt xem: 132
Về việc kiểm tra, nắm tình hình công tác phòng, chống AIDS, MT, MD năm 2015

05/10/2015 Lượt xem: 134
Báo cáo Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tuý giai đoạn 2012-2015