Tuyên Quang ban hành Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020

07/12/2018 Lượt xem: 830 In bài viết

Cán bộ phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh và cán bộ phòng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tuyên truyền pháp luật tại cộng đồng dân cư (xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn)

Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, năng lực chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện và thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống ma túy; phát huy những thành tích, kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế tồn tại; kiềm chế sự gia tăng, ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi tác hại của tệ nạn ma túy đối với đời sống xã hội. Cụ thế:

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức phòng, chống ma túy với các hình thức, thời lượng và nội dung phù hợp tại 100% số xã, phường, thị trấn, trường học, khu công nghiệp. Số vụ phạm tội mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy từ mức độ nghiêm trọng trở lên được phát hiện, xử lý tăng hơn 5% so với năm trước; không phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy; không quá 1 năm từ khi xảy ra, 100% hành vi phạm tội sản xuất trái phép chất ma túy được xử lý triệt để; không để phát sinh việc trồng, tái trồng trái phép cây có chứa chất ma túy.

Phấn đấu hạn chế phát sinh người nghiện mới, mỗi năm hơn 1% số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý đủ tiêu chuấn đưa ra khỏi diện và giảm hơn 1% số xã, phường, thị trấn có ma túy so với năm trước; đến năm 2020 có hơn 20% số xã, phường, thị trấn trọng điểm về ma túy giảm mức độ phức tạp so với năm 2015; mỗi huyện, thành phố xây dựng được 01 mô hình điểm về phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn/năm. Hàng năm, 80% số người nghiện và sử dụng ma túy có hồ sơ quản lý được tiếp cận các dịch vụ tư vấn, điều trị, cai nghiện; 90% cơ sở cai nghiện đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện về cai nghiện ma túy.

Theo đó, Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ trọng tâm: triến khai đồng bộ các biện pháp phòng ngù'a tệ nạn ma túy: Tổ chức tuyên tmyền, giáo dục kiến thức về phòng, chống ma túy bằng nhiều hình thức, trên tất cả các phương tiện tmyền thông với nội dung phù họp từng địa bàn, từng loại đối tượng, chú ý đến tác hại và xu hướng sử dụng ma túy tổng hợp, chất hướng thần và một số chất ma túy mới; hỗ trợ hoạt động và nhân rộng các mô hình phòng, chống ma túy có hiệu quả ở cơ sở; kết họp, lồng ghép với tuyên truyền, pho biến các chủ trương, chính sách, pháp luật và phát triển kinh tế - xã hội khác. Chủ động nắm tình hình, tổ chức đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm ma túy, chú trọng đấu tranh ngăn chặn ma túy thâm nhập vào địa bàn tỉnh và triệt xóa các điểm phức tạp về ma túy.

Bên cạnh đó, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp về ma túy, không để thất thoát tiền chất, các dược phẩm có chứa chất ma túy và chất hướng thần sử dụng sai mục đích; chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý triệt đế những hành vi liên quan đến trồng cây có chứa chất ma túy và sản xuất trái phép ma túy, nhất là ma túy tổng họp. Tổ chức quản lý chặt chẽ người nghiện; thực hiện có hiệu quả việc rà soát, thống kê, phân loại người nghiện ma túy; tiếp tục đối mới, mở rộng các hình thức, biện pháp dự phòng nghiện ma túy, cai nghiện và giảm tác hại cho người nghiện ma túy; hỗ trợ, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý sau cai nghiện ma túy tại cộng đồng, phòng ngừa tái nghiện. Tăng cường khả năng chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện và mở rộng các hình thức, biện pháp xã hội phòng, chống ma túy; huy động đa dạng các nguồn lực họp pháp tham gia phòng, chống ma túy.

Để thực hiện chương trình có hiệu quả, Kế hoạch đã đề ra 5 giải pháp, trong đó tập trung nâng cao hiệu quả điều hành, chỉ đạo thực hiện toàn diện công tác phòng, chống ma túy; Nâng cao năng lực, hiệu quả tuyên truyền phòng, chống ma túy; Nâng cao năng lực, hiệu quả đấu tranh chống tội phạm về ma túy; Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác điều trị, cai nghiện ma túy; Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế.

UBND tỉnh giao Công an tỉnh (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh) chỉ đạo lực lượng Công an các cấp thực hiện tốt vai trò, chức năng của Cơ quan Thường trực về phòng, chống ma túy; tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố tố chức thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tệ nạn ma túy; Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành và cơ quan liên quan triển khai thực hiện công tác tuyên truyền về phòng, chống ma túy. Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan triển khai, tổ chức thực hiện các dự án: “Hỗ trợ, nâng cao năng lực phòng, chống ma tủy cho các lực lượng chuyên trách của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) và năng lực xử lý án về ma túy của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp”; “Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vỉ phạm tội về ma túy tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp “Nâng cao năng lực, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ cho lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy”; “Nâng cao hiệu quả phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn ” tại địa phương, theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công an.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo và triến khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ liên quan công tác dự phòng nghiện ma túy, cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy. Chỉ đạo tổ chức giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, tái hòa nhập cộng đồng cho các đối tượng đã cai nghiện. Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan triển khai, tổ chức thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và hô trợ cai nghiện ma túy, quản lý sau cai cho người nghiện ma túy”, lồng ghép các nhiệm vụ của Dự án này vào Dự án “Phát triến hệ thống dịch vụ hỗ trợ cai nghiện ma túy, người bán dâm và nạn nhân bị mua bán” thuộc Chương trình mục tiêu “Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội” theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Sở Y tế tổ chức triển khai việc ứng dụng các thuốc, phương pháp y học và phác đồ điều trị dùng trong cai nghiện, điều trị nghiện ma túy, đặc biệt là ma túy tống hợp và các chất hướng thần mới theo chỉ đạo của Bộ Y tế. Tăng cường mở các lớp đào tạo, cấp chứng chỉ cho cán bộ có thẩm quyền xác định tình trạng nghiện ma túy; cán bộ làm công tác điều trị cắt cơn, giải độc, trị liệu, hồi phục cho người tham gia cai nghiện. Tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình điều trị thay thế bằng thuốc Methadone trên địa bàn toàn tỉnh. Nghiên cứu, đề xuất từng bước mở thêm các cơ sở điều trị thay thế bằng thuốc Methadone tại các huyện, thành phố. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất dùng làm thuốc và công tác điều trị nghiện ma túy.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo công tác thông tin, truyền thông và giáo dục phòng, chống ma túy theo nội dung Chương trình. Chỉ đạo phối hợp, lồng ghép đồng bộ công tác truyền thông phòng, chống ma túy với truyền thông về các chương trình kinh tế - xã hội khác trên địa bàn toàn tỉnh. Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan triển khai, tổ chức thực hiện Đồ án “Truyền thông về phòng, chổng ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng” tại địa phương, theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Thông tin và Tmyền thông. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo công tác giáo dục phòng, chống ma túy cho học sinh, sinh viên trong các nhà trường và cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh, đảm bảo chương trình giáo dục phòng, chống ma túy phù họp với tất cả các cấp học, bậc học. Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan triển khai, tổ chức thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực phòng, chong ma túy trong trường học tại các khu vực phức tạp về tệ nạn ma tủy ” tại địa phương, theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

UBND các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020 của địa phương, trong đó xác định chỉ tiêu, nhiệm vụ của Chương trình hằng năm và cả giai đoạn. Chủ động, quyết liệt chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ về tăng cường công tác phòng, chống tệ nạn ma túy trên địa bàn quản lý, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Thống nhất quản lý, huy động và lồng ghép các nguồn lực, tổ chức điều hành, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của các chương trình, dự án trên địa bàn. Bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy theo nội dung được phân công. Tổ chức thực hiện các chương trình, dự án liên quan lĩnh vực phòng, chống ma túy do địa phương quản lý theo quy định. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện, xây dựng báo cáo về tình hình thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình thuộc thẩm quyền quản lý theo đúng quy định. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh trong việc quản lý người sử dụng, người nghiện ma túy và cai nghiện ma túy trên địa bàn, không để xảy ra tình trạng mất trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và trong việc thực hiện các chỉ tiêu được giao trong công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm.

(congantuyenquang.vn)