24/06/2013 Lượt xem: 486
Công điện của Văn phòng Chính phủ gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc gửi báo cáo về công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm chuẩn bị cho công tác tổng kết năm 2011 của Ủy ban Quốc gia

21/06/2013 Lượt xem: 445
Phê duyệt Kế hoạch hoạt động và phân bổ kinh phí phòng, chống ma túy năm 2013

21/06/2013 Lượt xem: 462
Về việc hướng dẫn triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống ma túy, HIV/AIDS năm 2013

21/06/2013 Lượt xem: 355
Ban hành một số Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, chế độ đóng góp, miễn, giảm, hỗ trợ đối với đối tượng trong cơ sở chữa bệnh và tổ chức cai nghiện ma túy gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

21/06/2013 Lượt xem: 346
Về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, chế độ đóng góp và miễn, giảm, hỗ trợ đối với đối tượng trong cơ sở chữa bệnh và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng Thuộc tính văn bản 

21/06/2013 Lượt xem: 350
Hướng dẫn bảo đảm chất lượng thực hiện kỹ thuật xét nghiệm HIV 

21/06/2013 Lượt xem: 371
Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của Ủy ban Dân tộc