05/10/2015 Lượt xem: 627
Kế hoạch Tổ chức Hội thảo "Công tác phòng, chống ma túy, HIV/AIDS vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2012-2015, nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020"

05/10/2015 Lượt xem: 682
Về việc kiểm tra, nắm tình hình công tác phòng, chống AIDS, MT, MD năm 2015

05/10/2015 Lượt xem: 700
Báo cáo Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tuý giai đoạn 2012-2015

05/10/2015 Lượt xem: 587
Báo cáo Sơ kết công tác phòng, chống ma túy 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015

05/10/2015 Lượt xem: 570
Báo cáo kết quả công tác PCMT Qúy I và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm Qúy II năm 2015

05/10/2015 Lượt xem: 552
Về việc Phối hợp Tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền phòng chống ma túy năm 2015

05/10/2015 Lượt xem: 597
Về việc Mời viết bài và báo cáo tại Hội nghị tập huấn "Phòng chống ma túy, HIV/AIDS gắn với phát triển kinh tế vùng đồng bào DTTS khu vực Tây Nguyên năm 2015"