27/10/2014 Lượt xem: 537
V/v Góp ý dự thảo Khung Chiến lược đầu tư cho phòng, chống HIV/AIDS 

27/10/2014 Lượt xem: 551
Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Tháng hành động phòng, chống ma túy" 

27/10/2014 Lượt xem: 539
V/v Hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động phòng, chống ma túy, HIV/AIDS năm 2014

27/10/2014 Lượt xem: 332
Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch số 600/KH-UBDT ngày 25/6/2014 về Tổ chức Hội thi Tuyên truyền phòng, chống tệ nạn ma túy, HIV/AIDS và bảo vệ an ninh khu vực biên giới năm 2014 

27/10/2014 Lượt xem: 389
Kế hoạch tổ chức Hội thi tìm hiểu kiến thức về phòng, chống HIV/AIDS trong cộng đồng 

30/07/2014 Lượt xem: 430
V/v Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm củ Ủy ban Dân tộc.

30/07/2014 Lượt xem: 502
Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác phòng, chống mại dâm; cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014.