Sơn La ra Chỉ thị về phòng, chống tái trồng cây có chứa chất ma túy

27/11/2020 Lượt xem: 550 In bài viết

Để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết triệt để tình trạng tái trồng cây có chứa chất ma túy trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La vừa có Chỉ thị yêu cầu các Sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của người dân về phòng, chống ma túy, nhận biết được các loại cây có chứa chất ma túy (cây thuốc phiện, cây cần sa, cây coca), các quy định của pháp luật nghiêm cấm trồng trái phép cây có chứa chất ma túy; trách nhiệm hỗ trợ cơ quan chức năng phát hiện, xóa bỏ diện tích tái trồng cây có chứa chất ma túy.

Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; các quy định của Luật Phòng, chống ma túy và các văn bản có liên quan đến phòng, chống tái trồng cây có chứa chất ma túy.

Tổ chức triển khai có hiệu quả các chương trình, dự án đaầu tư vào nông nghiệp, nông thôn như Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; các chương trình, dự án phát triển lâm nghiệp bền vững, phát triển thủy sản vùng lòng hồ thủy điện, thủy lợi, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ…

UBND tỉnh Sơn La giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành như: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ: Tăng cường chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi giúp người dân xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống và sản xuất, góp phần ổn định tình hình kinh tế, chính trị, xã hội; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 81-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030; Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 12/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Chương trình hành động Quốc gia “Không còn nạn đói” ở Việt Nam đến năm 2025...

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác trao đổi thông tin, hướng dẫn, tổ chức các lớp tập huấn liên quan đến công tác phòng, chống tái trồng cây có chứa chất ma túy; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong triệt phá các điểm trồng cây có chứa chất ma túy; tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra Công an các huyện, thành phố trong công tác phòng, chống tái trồng cây có chứa chất ma túy.

Hằng năm, ngân sách tỉnh bố trí kinh phí phục vụ cho công tác tập huấn cho các cán bộ liên quan đến công tác phòng, chống tái trồng cây có chứa chất ma túy; triển khai các dự án hỗ trợ sản xuất cho người dân, phát triển hạ tầng kỹ thuật ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; xây dựng các tài liệu tuyên truyền, phổ biến liên quan đến công tác phòng, chống tái trồng cây có chứa chất ma túy, công tác triệt phá cây có chứa chất ma túy; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

(tiengchuong.vn)