Triển khai Chương trình phòng, chống ma túy trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

01/11/2021 Lượt xem: 802 In bài viết

Khuyến khích tổ chức các hội thi, hội diễn về phòng chống ma túy. Ảnh: Bộ VHTT&DL

Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ và giải pháp như: Tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống ma túy; phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về phòng, chống ma túy, đặc biệt là những điểm mới của Luật phòng, chống ma túy năm 2021; cập nhật và tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn mới của các loại tội phạm ma túy và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong phong trào phòng, chống ma túy.

Bên cạnh đó, tổ chức sản xuất, phát hành các sản phẩm tuyên truyền về tác hại của ma túy và các mô hình phòng, chống ma túy.

Tổ chức và triển khai đồng bộ các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy; lồng ghép công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức về phòng, chống ma túy trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, du lịch với các chương trình kinh tế - xã hội và trên phương tiện truyền thông với nội dung phù hợp.

Tăng cường giáo dục trách nhiệm công vụ cho công chức, viên chức và người lao động thông qua các buổi hội nghị, hội thảo, phổ biến trong các buổi học nghị quyết, các buổi họp cơ quan. Kiên quyết xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống ma túy.

Ngoài ra, tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng về công tác phòng, chống ma túy cho đội ngũ những người làm công tác văn hóa, thể thao và du lịch. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Văn hóa, Thông Tin, Thể thao và Du lịch; Sở Du lịch các tỉnh/thành chỉ đạo, hướng dẫn ngành văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình của địa phương lồng ghép thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền phòng, chống ma túy theo chỉ đạo của Bộ và sự lãnh đạo trực tiếp của địa phương. Cấp Sở có trách nhiệm làm đầu mối phối hợp liên ngành và phối hợp với các cơ quan, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn để thực hiện toàn diện các nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy.

Đưa nội dung phòng, chống ma túy vào Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố văn hóa; xây dựng cơ quan, đơn vị, trường học văn hóa; bồi dưỡng tập huấn cho đội ngũ cán bộ văn hóa xã, phường, thị trấn, nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền phòng, chống ma túy.

Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương lồng ghép nội dung phòng, chống ma túy vào phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở nội dung vận động, tuyên truyền, giáo dục xây dựng và là một trong những cơ sở tổ chức bình xét công nhận gia đình văn hóa, thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố văn hóa, trường học, cơ quan, đơn vị văn hóa trên địa bàn dân cư...

(Chinhphu.vn)