Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của Ủy ban Dân tộc

04/07/2014 Lượt xem: 1305 In bài viết

1. Đồng chí Nông Quốc Tuấn, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban - Trưởng Ban Chỉ đạo

- Thực hiện trách nhiệm là thành viên của Uỷ ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý mại dâm; nhiệm vụ được Bộ trưởng, Chủ nhiệm phân công phụ trách lĩnh vực công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm của Uỷ ban Dân tộc.

- Trưởng Ban Chỉ đạo phụ trách chung, chỉ đạo và điều hành toàn bộ hoạt động của Ban Chỉ đạo; giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc chỉ đạo xây dựng kế hoạch dài hạn, hàng năm và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý mại dâm của Ủy ban Dân tộc. Ký ban hành các văn bản về công tác phòng chống AIDS và phòng chống ma tuý, mại dâm của Ủy ban Dân tộc theo quy định của pháp luật.

- Trưởng Ban Chỉ đạo phân công nhiệm vụ đối với Phó Trưởng ban và các thành viên; chỉ đạo công tác theo dõi nắm tình hình, đôn đốc các đơn vị liên quan thực hiện kế hoạch hoạt động phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

- Thực hiện các nhiệm vụ do Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý mại dâm phân công; chỉ đạo các hoạt động theo Chương trình của Uỷ ban Quốc gia và công tác phòng chống AIDS và phòng chống ma tuý, mại dâm của Ủy ban Dân tộc.

2. Đồng chí Phó Vụ Trưởng Vụ Tuyên truyền - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo

- Thực hiện nhiệm vụ thường trực Ban Chỉ đạo, tham mưu giúp việc Trưởng ban xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí hoạt động phòng, chống AIDS và ma tuý, mại dâm hàng năm, trình Trưởng ban phê duyệt; ký ban hành các văn bản của Ban Chỉ đạo được đồng chí Trưởng ban uỷ quyền và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về kết quả thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công.

- Giúp Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức thực hiện:

+ Chỉ đạo xây dựng kế hoạch hoạt động phòng, chống AIDS và ma tuý, mại dâm hàng năm, trình Trưởng Ban Chỉ đạo phê duyệt;

+ Chỉ đạo hướng dẫn và kiểm tra, đôn đốc các Vụ, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm được phê duyệt;

+ Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác phòng chống AIDS và phòng chống ma tuý, mại dâm ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi tại các địa phương và thực hiện công tác kiểm tra theo phân công của Uỷ ban Quốc gia;

+ Xây dựng chương trình, nội dung và chuẩn bị các điều kiện tổ chức các cuộc giao ban và họp Ban Chỉ đạo;

+ Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn các báo, tạp chí thực hiện Quyết định 2472/QĐ-TTg và các đơn vị thông tin, tuyên truyền của Ủy ban Dân tộc và cơ quan công tác dân tộc ở các địa phương triển khai tuyên truyền kịp thời các hoạt động về lĩnh vực này ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

+ Tham mưu phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch hoạt động phòng, chống AIDS và ma tuý, mại dâm của Ủy ban Dân tộc; liên hệ với một số ngành liên quan và Ban Dân tộc các tỉnh triển khai công tác phối hợp trong lĩnh vực này.

- Đầu mối liên hệ với các Cơ quan Thường trực của Uỷ ban Quốc gia (Văn phòng Chính phủ; Bộ Công an; Y tế; Lao động, Thương binh và Xã hội), bám sát sự chỉ đạo chung để triển khai công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý mại dâm của Ủy ban Dân tộc tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

- Chỉ đạo tổng hợp báo cáo của các thành viên Ban Chỉ đạo và các đơn vị, các địa phương về tình hình và kết quả hoạt động phòng, chống AIDS và ma tuý, mại dâm định kỳ 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, cả năm và đột xuất với Ban Chỉ đạo, Uỷ ban Quốc gia và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

- Phụ trách theo dõi, nắm tình hình công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm vùng dân tộc thiểu số và miền núi tại 5 tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên: Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng Ban Chỉ đạo giao.

3. Đồng chí Nguyễn Đắc Bình, Phó Vụ Trưởng Vụ Pháp chế - Thành viên Ban Chỉ đạo

- Giúp Ban Chỉ đạo tổng hợp, nghiên cứu, tham gia góp ý các văn bản pháp quy về phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm.

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo (Vụ Tuyên truyền) biên soạn tài liệu phổ biến pháp luật về phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm phù hợp với vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

- Tham gia tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ về tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

- Tham mưu tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo chuyên đề hoặc lồng ghép với các chương trình khác theo kế hoạch năm.

- Nắm tình hình thực hiện pháp luật về phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm vùng dân tộc thiểu số và miền núi; nghiên cứu, đề xuất xây dựng 1-2 mô hình phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm hoặc lồng ghép với nhiệm vụ chuyên môn về các chương trình hoạt động của Ủy ban Dân tộc trên địa bàn được phân công phụ trách.

- Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ được phân công, định kỳ 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, cả năm và đột xuất, báo cáo Ban Chỉ đạo về tình hình và kết quả hoạt động phòng, chống AIDS và ma tuý, mại dâm.

- Phụ trách theo dõi, nắm tình hình công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm vùng dân tộc thiểu số và miền núi tại 5 tỉnh thuộc khu vực miền Trung, Tây Nguyên: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng Ban Chỉ đạo giao.

4. Đồng chí Hoàng Xuân Định, Tổng biên tập Báo Dân tộc và Phát triển - Thành viên Ban Chỉ đạo

- Giúp Ban Chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền và theo dõi thông tin về hoạt động về phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên Báo Dân tộc và Phát triển.

- Tuyên truyền, phổ biến các chính sách, quy định của Nhà nước về hoạt động phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

- Thường xuyên nắm tình hình và thông tin về hoạt động phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm; công tác chống trồng cây chứa chất ma tuý; các “điểm nóng”, bức xúc; các kinh nghiệm, điển hình tiên tiến về công tác này ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

- Đánh giá kết quả công tác tuyên truyền trên báo chí về phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi; phát hiện, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm của Ủy ban Dân tộc. Nghiên cứu, đề xuất xây dựng 1-2 mô hình phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm hoặc lồng ghép với nhiệm vụ chuyên môn về các chương trình hoạt động của Ủy ban Dân tộc trên địa bàn được phân công phụ trách.

- Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ được phân công, định kỳ 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, cả năm và đột xuất, báo cáo Ban Chỉ đạo về tình hình và kết quả hoạt động phòng, chống AIDS và ma tuý, mại dâm.

- Phụ trách theo dõi, nắm tình hình công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm vùng dân tộc thiểu số và miền núi tại 4 tỉnh thuộc khu vực miền Trung, Tây Nguyên: Bình Định, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Phước.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng Ban Chỉ đạo giao.

5. Đồng chí Cầm Văn Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc, Thành viên Ban Chỉ đạo

- Giúp Ban Chỉ đạo nghiên cứu, tổng hợp việc lồng ghép các chính sách, chương trình, dự án về phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi với công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm, chống trồng cây chứa chất ma tuý vùng dân tộc thiểu số và miền núi;

- Trực tiếp tham gia triển khai tập huấn về công tác này ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Nghiên cứu, đề xuất xây dựng 1-2 mô hình phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm hoặc lồng ghép với nhiệm vụ chuyên môn về các chương trình hoạt động của Ủy ban Dân tộc trên địa bàn được phân công phụ trách.

- Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ được phân công, định kỳ 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, cả năm và đột xuất, báo cáo Ban Chỉ đạo về tình hình và kết quả hoạt động phòng, chống AIDS và ma tuý, mại dâm.

- Phụ trách theo dõi, nắm tình hình công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm vùng dân tộc thiểu số và miền núi tại 4 tỉnh thuộc khu vực miền Trung, Tây Nguyên: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Phú Yên.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng Ban Chỉ đạo giao.

6. Đồng chí Lù Thị Lai, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Thành viên Ban Chỉ đạo

- Giúp Ban Chỉ đạo theo dõi và tổng hợp tình hình tổ chức hội thảo, tập huấn; công tác phối hợp với các ngành, các địa phương trong hoạt động công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm, chống trồng cây chứa chất ma tuý ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

- Tham gia kiện toàn bộ máy và quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo. Trực tiếp tham gia hội thảo, tập huấn về công tác này ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Nghiên cứu, đề xuất xây dựng 1-2 mô hình phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm hoặc lồng ghép với nhiệm vụ chuyên môn về các chương trình hoạt động của Ủy ban Dân tộc trên địa bàn được phân công phụ trách.
- Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ được phân công, định kỳ 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, cả năm và đột xuất, báo cáo Ban Chỉ đạo về tình hình và kết quả hoạt động phòng, chống AIDS và ma tuý, mại dâm.

- Phụ trách theo dõi, nắm tình hình công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm vùng dân tộc thiểu số và miền núi tại 3 tỉnh thuộc khu vực Phía Bắc: Thành phố Hà Nội, Sơn La, Lào Cai.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng Ban Chỉ đạo giao.

7. Đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tổng Biên tập Tạp chí Dân tộc - Thành viên Ban Chỉ đạo

- Giúp Ban Chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền và theo dõi thông tin về hoạt động về phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên Tạp chí Dân tộc.

- Đề xuất các giải pháp tuyên truyền, phổ biến có hiệu quả các chính sách, quy định của Nhà nước về hoạt động phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

- Phân tích, tổng hợp điển hình tiên tiến, kinh nghiệm hoạt động, các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Nghiên cứu, đề xuất xây dựng 1-2 mô hình phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm hoặc lồng ghép với nhiệm vụ chuyên môn về các chương trình hoạt động của Ủy ban Dân tộc trên địa bàn được phân công phụ trách.

- Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ được phân công, định kỳ 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, cả năm và đột xuất, báo cáo Ban Chỉ đạo về tình hình và kết quả hoạt động phòng, chống AIDS và ma tuý, mại dâm.

- Phụ trách theo dõi, nắm tình hình công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm vùng dân tộc thiểu số và miền núi tại 4 tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc: Cao Bằng, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng Ban Chỉ đạo giao.

8. Đồng chí Đặng Hà Lự, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thành viên Ban Chỉ đạo

- Giúp Ban Chỉ đạo, tham gia cùng đơn vị Thường trực Ban Chỉ đạo tham mưu triển khai việc phân bổ và sử dụng kinh phí hoạt động theo kế hoạch hàng năm.

- Tham gia cùng đơn vị Thường trực Ban Chỉ đạo triển khai hoạt động phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong công tác chống trồng cây chứa chất ma tuý, chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Nghiên cứu, đề xuất xây dựng 1-2 mô hình phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm hoặc lồng ghép với nhiệm vụ chuyên môn về các chương trình hoạt động của Ủy ban Dân tộc trên địa bàn được phân công phụ trách.

- Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ được phân công, định kỳ 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, cả năm và đột xuất, báo cáo Ban Chỉ đạo về tình hình và kết quả hoạt động phòng, chống AIDS và ma tuý, mại dâm.

- Phụ trách theo dõi, nắm tình hình công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm vùng dân tộc thiểu số và miền núi tại 4 tỉnh thuộc khu vực Phía Bắc: Hà Giang, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Quảng Ninh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng Ban Chỉ đạo giao.

9. Đồng chí Nguyễn Văn Duẩn, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Thành viên Ban Chỉ đạo

- Giúp Ban Chỉ đạo theo dõi và triển khai các hoạt động phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm tại các địa phương theo kế hoạch; nghiên cứu, đề xuất xây dựng 1-2 mô hình phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm hoặc lồng ghép với nhiệm vụ chuyên môn về các chính sách, chương trình, dự án về phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi phía Bắc.

- Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ được phân công, định kỳ 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, cả năm và đột xuất, báo cáo Ban Chỉ đạo về tình hình và kết quả hoạt động phòng, chống AIDS và ma tuý, mại dâm.

- Phụ trách theo dõi, nắm tình hình công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm vùng dân tộc thiểu số và miền núi tại 4 tỉnh thuộc khu vực Phía Bắc: Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Kạn.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng Ban Chỉ đạo giao.

10. Đồng chí Trần Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế - Thành viên Ban Chỉ đạo

- Giúp Ban Chỉ đạo về công tác tuyên truyền đối ngoại, giới thiệu tình hình và một số đặc thù của hoạt động hoạt động phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm, chống trồng cây chứa chất ma tuý ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi của Việt Nam với quốc tế;

- Tham mưu giúp Ban Chỉ đạo về vận động các nước và các tổ chức quốc tế có mối quan hệ, tạo điều kiện tài trợ, hỗ trợ về kinh phí, kinh nghiệm, kỹ thuật cho công tác này. Nghiên cứu, đề xuất xây dựng 1-2 mô hình phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm hoặc lồng ghép với nhiệm vụ chuyên môn về các chương trình hỗ trợ về kinh phí, kinh nghiệm trên địa bàn được phân công phụ trách.

- Mở rộng quan hệ với Cơ quan phòng chống Ma tuý và Tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) tại Việt Nam, giúp về tăng cường hiểu biết của đồng bào dân tộc thiểu số về tệ nạn ma tuý và nâng cao năng lực phòng chống tội phạm; giúp hạn chế ảnh hưởng tiêu cực đối với sức khoẻ và cộng đồng liên quan đến tiêm chích ma tuý và lây nhiễm HIV/AIDS.

- Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ được phân công, định kỳ 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, cả năm và đột xuất, báo cáo Ban Chỉ đạo về tình hình và kết quả hoạt động phòng, chống AIDS và ma tuý, mại dâm.

- Phụ trách theo dõi, nắm tình hình công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm vùng dân tộc thiểu số và miền núi tại 4 tỉnh thuộc khu vực Phía Bắc: Bắc Giang, Hòa Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng Ban Chỉ đạo giao.

11. Đồng chí Nguyễn Ngọc Hà, Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thành viên Ban Chỉ đạo

- Giúp Ban Chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền và theo dõi thông tin về hoạt động về phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên Cổng Thông tin Điện tử của Uỷ ban Dân tộc.

- Tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật về hoạt động phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

- Tổ chức thực hiện cập nhật dữ liệu về hoạt động phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm vùng dân tộc thiểu số và miền núi vào Cổng Thông tin điện tử Ủy ban Dân tộc. Xây dựng chuyên trang về hoạt động phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm của Ủy ban Dân tộc.

- Thường xuyên phản ánh, thông tin hoạt động phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm; công tác chống trồng cây chứa chất ma tuý; các điểm nóng, các kinh nghiệm, điển hình tiên tiến về công tác này ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Tham mưu, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả thông tin hoạt động này trên mạng internet. Nghiên cứu, đề xuất xây dựng 1-2 mô hình phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm hoặc lồng ghép với nhiệm vụ chuyên môn trên địa bàn được phân công phụ trách.

- Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ được phân công, định kỳ 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, cả năm và đột xuất, báo cáo Ban Chỉ đạo về tình hình và kết quả hoạt động phòng, chống AIDS và ma tuý, mại dâm.

- Phụ trách theo dõi, nắm tình hình công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm vùng dân tộc thiểu số và miền núi tại 5 tỉnh thuộc khu vực Tây Nam Bộ: Hậu Giang, An Giang, Trà Vinh, Bạc Liêu, Cà Mau.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng Ban Chỉ đạo giao.

12. Đồng chí Phạm Thúc Thủy, Phó Chánh Văn phòng Uỷ ban - Thành viên Ban Chỉ đạo

- Giúp Ban Chỉ đạo thường xuyên theo dõi và tổng hợp kết quả công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm; công tác chống trồng cây chứa chất ma tuý; kinh nghiệm, điển hình tiên tiến về công tác này qua báo cáo của 3 Vụ Địa phương và Ban Dân tộc các tỉnh; phát hiện, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác này.

- Tham mưu đề xuất với Ban Chỉ đạo lồng ghép công tác nắm tình hình phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm với việc kiểm tra các chương trình, dự án khác của Uỷ ban tại các địa phương. Nghiên cứu, đề xuất xây dựng 1-2 mô hình phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm hoặc lồng ghép với nhiệm vụ chuyên môn về các chương trình hoạt động của Ủy ban Dân tộc trên địa bàn được phân công phụ trách.

- Tham gia cùng Thường trực Ban Chỉ đạo trong việc quản lý và sử dụng kinh phí, trang thiết bị phục vụ công tác hoạt động phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm của Ủy ban Dân tộc.

- Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ được phân công, định kỳ 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, cả năm và đột xuất, báo cáo Ban Chỉ đạo về tình hình và kết quả hoạt động phòng, chống AIDS và ma tuý, mại dâm.

- Phụ trách theo dõi, nắm tình hình công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm vùng dân tộc thiểu số và miền núi tại 5 tỉnh thuộc khu vực Tây Nam Bộ: Vĩnh Long, Tây Ninh, Cần Thơ, Sóc Trăng, Kiên Giang.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng Ban Chỉ đạo giao.

13. Đồng chí Phạm Tuấn Mạnh, Phó Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số - Thành viên Ban Chỉ đạo

- Giúp Ban Chỉ đạo theo dõi và triển khai các hoạt động phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm tại các địa phương theo kế hoạch. Nghiên cứu, đề xuất xây dựng 1-2 mô hình phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm hoặc lồng ghép với nhiệm vụ chuyên môn về các chương trình hoạt động của Ủy ban Dân tộc trên địa bàn được phân công phụ trách.

- Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ được phân công, định kỳ 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, cả năm và đột xuất, báo cáo Ban Chỉ đạo về tình hình và kết quả hoạt động phòng, chống AIDS và ma tuý, mại dâm.

- Phụ trách theo dõi, nắm tình hình công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm vùng dân tộc thiểu số và miền núi tại 5 tỉnh, Thành phố thuộc khu vực Phía Nam: TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng Ban Chỉ đạo giao.

14. Đồng chí Lê Thị Thu Hà, Chuyên viên Vụ Tuyên truyền - Thư ký Ban Chỉ đạo.

Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ:

- Tổng hợp tình hình, tham mưu, đề xuất các biện pháp thực hiện kế hoạch phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý mại dâm của Ủy ban Dân tộc.

- Chuẩn bị tài liệu và các điều kiện cho các cuộc họp Ban Chỉ đạo;

- Tiếp nhận và tham mưu xử lý các văn bản của cấp trên, các đơn vị liên quan; soạn thảo các văn bản về công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý mại dâm, chống trồng cây có chứa chất ma tuý của của Ủy ban Dân tộc trình Trưởng Ban Chỉ đạo phê duyệt.

- Tổng hợp báo cáo định kỳ 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, cả năm và đột xuất, báo cáo Ban Chỉ đạo về tình hình và kết quả hoạt động phòng, chống AIDS và ma tuý, mại dâm.